۸/۲۲/۱۳۸۸

خط سومریان

سنگ نبشته ها و گل نبشته ها و همه آثار مکتوبی که در نتیجه حفاریهای علمی توسط دانشمندان اروپایی و امریکائی در شهرهای سومری و ایلامی چون شوش، اور، نیپ پور بدست آمده و اکنون در موزه های آمریکا و اورپا نگهداری می شود همه به خط میخی اند. گرچه در بادی امرپیش از خط میخی الفبای دیگری نیز که شبیه خط هیروگلیف بود وجود داشته لیکن عمر آن زیاد نبوده است. به عقیده دانشمندان تاریخ نگار میخی را سومریان اختراع نموده اند. غالب اقوام منطقه در طول هزاران سال از این الفبا استفاده کرده اند. حتی داریوش سنگ نبشته خویش را به سه زبان، از جمله ایلامی و اکدی، با الفبای میخی نوشته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر