۲/۰۷/۱۳۸۹

انقراض سومریان

سومریان در اواخر دوران حاکمیت خویش نسبت نسبت به اقوام تابع خود ستم پیشه ساختند. این ستمگری ها، لشکرکشی هایی را ضروری می ساخت. این لشکرکشی ها نیز موجب هجوم ایلامیان شد. سرانجام ایلامیان یکی از شاهان سومر را به اسارت گرفته به شوش بردند. در 2280 ق.م "کوردنان خوندی" پادشاه ایلام شهر سومری "اور" را تصرف و غارت نمود و بدین ترتیب حاکمیت سومریان را منقرض ساخته و "ننه" ری النوع آنان را به عنوان غنیمت به ایلام برد. برای مدت 60 سال بصورت بخشی از سرزمین ایلام در آمد، لیکن در 2239 ق.م بار دیگر سلاله ای سومری قدرت را به دست گرفت. ولی این بار "ریم سین" شاه ایلام در 2115 ق.م بصورت نهایی حاکمیت سومریان را منقرض ساخت. ایلامیان در دوران استیلای خود ستمگریهای بسیار در حق سایر اقوام نمودند، که در نتیجه آن، دسته های مختلف اقوام سامی بسوی مغرب مهاجرت کرده و بعهدها دولتها و تمدنهای آشور، یهود، فینیقیه، و مصر را بوجود آوردند. احتمال داده می شود که مهاجرت حضرت ابراهیم از بابل به فلسطین در همین دوره و در ارتباط با ستمرگیهای ایلامیان صورت گرفته است. پس از شکست سال 2115 ق.م برخی از طوایف سومری به آسیای میانه بازگشتند و بقیه نیز در میان سامیان مسحیل شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر